Browsing loại

Smart Factory

Smart Factory và Connected Factory là gì ?

Gần đây thuật ngữ Smart Factory cũng như Connected Factory đang được nhiều người tìm kiếm trên Google, Linkedin cũng như trong các diễn đàn Group lớn về Số hóa, công nghiệp 4.0. Tuy nhiên qua tìm hiểu chúng tôi nhận thấy các tài liệu trên…

Ứng dụng IoT trong Lean Six Sigma

Bất cứ điều gì có thể đo lường được thì có thể theo dõi được và bất cứ điều gì có thể theo dõi được thì có thể cải thiện được. Một hệ thống hoặc quy trình có thể được cải thiện bằng cách xác định lý do cho độ lệch (hoặc biến thể) của nó…