Browsing loại

Asset Management

Bảo trì tiên đoán (Predictive Maintenance) – kết nối đến máy móc đến chuyên gia thông qua sức…

Theo truyền thống, các chuyên gia bảo trì đã kết hợp nhiều kỹ thuật, cả định lượng và định tính, trong một nỗ lực để dự đoán những thất bại sắp xảy ra và giảm thiểu thời gian chết trong các cơ sở sản xuất của họ. Bảo trì tiên đoán…