Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing loại

Manufacturing Applications

7 ứng dụng của RPA trong sản xuất thường gặp

Các quy trình ghi nhận sai làm tăng đáng kể năng suất rủi ro của các công ty sản xuất và các một số nhà lãnh đạo thông minh của các công ty đã sử dụng giải pháp Tự động hóa quá trình bằng Robotics (RPA) để tăng sản lượng và năng suất tốt…