Browsing loại

MES – Manufacturing

Ứng dụng IoT trong Lean Six Sigma

Bất cứ điều gì có thể đo lường được thì có thể theo dõi được và bất cứ điều gì có thể theo dõi được thì có thể cải thiện được. Một hệ thống hoặc quy trình có thể được cải thiện bằng cách xác định lý do cho độ lệch (hoặc biến thể) của nó…