Browsing loại

Smart Supply Chain

Xu hướng Supplychain và Logistics của năm 2019

Digital Supply Chain - Chuỗi cung ứng kỹ thuật số là một thuật ngữ khái niệm sẽ tiếp tục được sử dụng để xác định các nỗ lực phần mềm, truyền thông và tự động hóa chuỗi cung ứng đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật số nhất định.