Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing loại

AI

IoT tìm thấy đối tác của mình trong công nghệ RPA

Bản chất tự động hoá thu thập dữ liệu của IoT làm cho nó trở thành một người bạn đời hoàn hảo cho phần mềm RPA, giúp các công ty hợp lý hóa các quy trình và giảm lỗi của con người, trong số các lợi ích khác RPA - Tự động hóa quy trình bằng…

7 ứng dụng của RPA trong sản xuất thường gặp

Các quy trình ghi nhận sai làm tăng đáng kể năng suất rủi ro của các công ty sản xuất và các một số nhà lãnh đạo thông minh của các công ty đã sử dụng giải pháp Tự động hóa quá trình bằng Robotics (RPA) để tăng sản lượng và năng suất tốt…