Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing loại

Digital Twin

Bản sao kỹ thuật số

7 ví dụ tuyệt vời về công nghệ Digital-Twin trong thực tế

Bản Sinh đôi kỹ thuật số (Digital-Twin) là một đại diện ảo hoàn chỉnh và hoạt động của một tài sản, hệ thống con hoặc hệ thống, kết hợp các khía cạnh kỹ thuật số về cách thức thiết bị được xây dựng (dữ liệu PLM, mô hình thiết kế, dữ liệu…

Vai trò của nhà máy Thông Minh trong công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ trên các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất. Thường được gọi là Công nghiệp 4.0, với các khái niệm được nhắc đến có liên quan trực tiếp đến nền công nghiệp tự…