Working Smarter by IoT & Digital Transformation
Browsing loại

Digital Twin

Bản sao kỹ thuật số

Vai trò của nhà máy Thông Minh trong công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0) đang diễn ra mạnh mẽ trên các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất. Thường được gọi là Công nghiệp 4.0, với các khái niệm được nhắc đến có liên quan trực tiếp đến nền công nghiệp tự…