Hướng dẫn triển khai hệ thống MES-MOM cho doanh nghiệp sản xuất (Phần 2)

Các mục tiêu chính của dự án để đánh giá mức độ thành công

Mục tiêu đầu ra

Việc thực hiện MES tạo ra chi phí và do đó cũng phải dẫn đến những cải tiến có thể đo lường được trong sản xuất. Giám sát thành công đáng tin cậy được thực hiện tốt nhất bằng cách sử dụng các chỉ số đáng tin cậy. Do đó, các số liệu chính phải được tìm thấy mô tả tình hình hiện tại (trước khi giới thiệu MES) và nên được cải thiện bởi MES, do đó phản ánh sự gia tăng hiệu quả của hệ thống khi vận hành.

Chất lượng và trạng thái cập nhật của dữ liệu

Chất lượng của dữ liệu hiện có được sử dụng để tính toán các số liệu chính phải được kiểm tra để đảm bảo rằng chúng được cập nhật và chính xác.

Điều này áp dụng cho bất kỳ dữ liệu nào được thu thập tự động cũng như ghi lại bằng tay, như các báo cáo về sự gián đoạn trong nhật ký thay đổi, số lượng ban đầu của nguyên liệu thô được sử dụng hoặc làm lại các bộ phận tại nơi làm việc thủ công. Chất lượng của những dữ liệu này có thể được thiết lập bằng các phương pháp kiểm tra ngẫu nhiên có mục tiêu. Cũng có thể hữu ích khi đặt khoảng thời gian xác định để thu thập dữ liệu (ví dụ: một tuần) và sau đó sử dụng dữ liệu từ giai đoạn này làm điểm chuẩn (dữ liệu cơ sở cho thử nghiệm so sánh hiệu quả).

Tránh thay đổi mục tiêu

Nếu chất lượng của dữ liệu cơ bản đã được đảm bảo, việc tính toán các số liệu chính được chọn có thể được tiến hành như bước tiếp theo. Điều hoàn toàn cần thiết là phải đạt được sự đồng thuận về các công thức sẽ được sử dụng để tính toán các số liệu quan trọng này trước.

KPI chính phù hợp để theo dõi thành công

Các số liệu quan trọng được lựa chọn phải đáng tin cậy liên quan đến mức độ chất lượng chung trong công ty và tất nhiên, nên nằm trong phạm vi ảnh hưởng của MES. Các số liệu quan trọng được thu thập là một đoạn trích từ một số lượng lớn các tham số có thể mô tả một công ty theo thuật ngữ định tính. Ở đây, điều quan trọng là không phải thu thập quá nhiều mà chỉ giới hạn sự lựa chọn ở một số lượng nhỏ data đáng tin cậy. Nói chung, cũng có những lĩnh vực vấn đề nổi bật mà nguyên nhân của nó nên được giảm bớt bằng cách thực hiện MES. Dưới đây là một số KPI chính chúng tôi xin phép giới thiệu để các nhà quản trị dự án MES có thể cân nhắc trước khi triển khai.

Thời gian downtime

Thời gian ngừng hoạt động. Cho dù kết quả của sự cố hoặc đơn giản là thay đổi máy, thời gian chết được coi là một trong những số liệu KPI quan trọng nhất cần theo dõi. Khi máy móc không hoạt động, tiền không được tạo ra để giảm thời gian chết là cách dễ dàng để tăng lợi nhuận. Các tổ chức theo dõi thời gian chết thường yêu cầu các nhà cung cấp MES nhập mã lý do downtime thông qua bàn phím, nút bấm, máy quét mã vạch hoặc trực tiếp từ PLC để có thể xem xét các lý do phổ biến nhất và có những kế hoạch cải tiếng phù hợp. Một số chỉ số thường được thấy ở đây có thể là : MTBR, MTBF,…

Downtime KPI

Tỉ lệ giá trị gián tiếp được tạo ra

Tỷ lệ của các hoạt động tạo ra giá trị gián tiếp trong toàn bộ quá trình tạo ra giá trị là thước đo độ tinh gọn của sản xuất, hoặc một tiêu chuẩn sản xuất tinh gọn. Tạo giá trị gián tiếp bao gồm tiếp thị, mua hàng, kiểm soát và chuẩn bị làm việc. Tuy nhiên, các hoạt động không tạo ra giá trị cũng có thể tồn tại trực tiếp trong sản xuất, do tổ chức quá trình hoặc hậu cần kém. Tỉ lệ này nói lên những hoạt động của các công việc “giấy tờ” trong sản xuất chiếm tỉ lệ bao nhiêu %.

VC gián tiếp = số lượng nhân viên hoạt động trong các công việc VC gián tiếp / tổng số nhân viên VC

VC : Value Creation.

Tỷ lệ được đo là dấu hiệu đầu tiên của khoản tiết kiệm có thể có (ví dụ: nhân sự, tài liệu, v.v.).

Thời gian đặt hàng (Order Cycle Time)

Một mục tiêu quan trọng là giảm thời gian chu kỳ trung bình cho các đơn hàng (nghĩa là từ lúc nhận đơn hàng đến ra sản phẩm thực tế). Để xác định tiềm năng cao nhất thời gian chu kỳ hiện tại cho một đơn hàng của 1 sản phẩm điển hình phải được ghi nhận lại và sau khi triển khai MES, thời gian đặt hàng đã giảm được bao nhiêu % ?

Tỉ lệ Lỗi và sản xuất lại (Loss/ Rework)

Sản phẩm lỗi và làm lại là một chỉ số về mức độ chất lượng sản xuất. Bằng cách sử dụng công cụ kiểm soát quá trình thống kê / kiểm soát chất lượng thống kê (SPC / SQC) được đặt trong MES và triển khai các dự án 6Sigma có được bằng cách sử dụng phương pháp xác định, đo lường, phân tích, cải thiện và kiểm soát  những KPI này có thể được cải thiện.

Việc đo lường điều kiện thực tế có thể được thực hiện dựa trên công thức sau đây

Tỉ lệ lỗi  = số sp lỗi / tổng số sp

Chỉ số OEE tổng thể

OEE (overall equipment effectiveness) là thuật ngữ và là thông số rất phổ biến trong bảo trì năng suất toàn diện (Total Productive Maintenance). OEE được dùng để đo lường hiệu quả hoạt động (effectiveness) của một thiết bị (equipment) một cách tổng thể (overall) thông qua cả 3 mặt nguồn lực– thời gian, chất lượng, và tốc độ vận hành – và qua đó giúp chỉ ra các vùng cơ hội để cải tiến.

    • Availability, tạm dịch là tỷ lệ hữa dụng, đo lượng tổn thất thời gian vận hành (downtime)

Availability = (Thời gian hoạt động thực tế)/(Thời gian chạy máy theo kế hoạch) x 100%

    • Quality, tạm dịch là tỷ lệ chất lượng, đo lượng tổn thất chất lượng

Quality = (Tổng sản phẩm đạt chất lượng)/(Tổng sản phẩm sản xuất) x 100%

    • Performance, tạm dịch là tỷ lệ hiệu suất, đo lượng tổn thất tốc độ vận hành

Performance = (Tổng sản phẩm sản xuất)/(Thời gian chạy máy thực tế x công suất thiết kế) x 100%

    • Overall Equipment Effectiveness (OEE), tạm dịch là hiệu quả sử dụng thiết bị tổng thể, đo lường hiệu quả hoạt động (effectiveness) của một thiết bị (equipment) một cách tổng thể (overall)

OEE= Availability x Quality x Performance

Chỉ số tồn kho

Một con số quan trọng khác cho hiệu quả của sản xuất là doanh thu hàng tồn kho trong kho nguyên liệu và thời gian lưu kho liên quan. Vòng quay hàng tồn kho cho biết tần suất giá trị trung bình của hàng tồn kho được luân chuyển qua mỗi năm, tháng. Khi vận hành sản xuất với nguồn cung theo định hướng yêu cầu, nguyên liệu chỉ có thể được nhập kho trong một thời gian ngắn hoặc được phân định trực tiếp từ dây chuyền sản xuất.

Một MES với chức năng quản lý vật liệu tích hợp và lập kế hoạch hoạt động có thể làm tăng doanh thu hàng tồn kho và giảm thời gian lưu kho.

Chi phí sản xuất

Đây cũng là 1 KPI quan trọng khi triển khai để xác định chi phí giá thành sản phẩm thực tế sau khi triển khai MES. Nhu cầu này đã tăng lên do áp lực chi phí vì kiểm soát chi phí thời gian thực có thể ảnh hưởng đến doanh thu của công ty trong một thông báo ngắn trong một hệ thống cảnh báo sớm. Kiểm soát chi phí ở đây có nghĩa là giám sát tất cả các chi phí (trực tiếp và gián tiếp).

Ở khía cạnh này một số công ty có thể sử dụng Conversion Cost (Chi phí chuyển đổi) để làm KPI.

Chi phí chuyển đổi là những chi phí sản xuất cần thiết để chuyển đổi nguyên liệu thô thành sản phẩm hoàn chỉnh. Khái niệm này được sử dụng trong kế toán chi phí để lấy giá trị của hàng tồn kho kết thúc , sau đó được báo cáo trong báo cáo tài chính . Nó cũng có thể được sử dụng để xác định chi phí gia tăng của việc tạo ra một sản phẩm, có thể hữu ích cho mục đích thiết lập giá. Vì các hoạt động chuyển đổi liên quan đến lao động và chi phí sản xuất, nên việc tính toán chi phí chuyển đổi là:

Chi phí chuyển đổi = Lao động trực tiếp + Chi phí sản xuất

Sự thúc đẩy nhân lực (Human Motivation)

Tạo ra giá trị và chất lượng cũng phụ thuộc rất lớn vào động lực của người lao động ngay cả trong sản xuất tự động cao. Một MES có thể cống hiến đáng kể để cải thiện động lực thông qua kế hoạch minh bạch và kế hoạch minh bạch (thông qua biểu đồ) của tình huống hiện tại. Việc đạt được các mục tiêu này cũng có thể được hỗ trợ bằng cách sử dụng các số liệu chính như thời gian thông tin trung bình hoặc thời gian tổng thể của báo cáo trạng thái từ kiểm soát sản xuất đến phương tiện hiển thị.

Truy vết đơn hàng sản xuất (Traceability)

Quản lý khiếu nại – Customer Complaint Management (một yếu tố khác ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng) và trong nhiều trường hợp cũng có các yêu cầu pháp lý liên quan đến trách nhiệm pháp lý và đảm bảo khiến cho cần phải có thể theo dõi toàn bộ đơn hàng và thu hồi sản phẩm). Các tỉ lệ thu hồi, complaint của Khách hàng về sản phẩm ngoài thị trường về chất lượng cũng là 1 chỉ số KPI cần xem xét khi đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống MES.

Truy vết sản phẩm trong sản xuất

Lập kế hoạch dự án

Sau khi các yêu cầu và mục tiêu của dự án đã được thiết lập, một kế hoạch dự án phải được soạn thảo có chứa thời hạn chính và sự sẵn có của các nguồn lực nội bộ. Ngoài người quản lý dự án, các nhân viên khác cũng phải dành thời gian cho dự án. Việc triển khai hệ thống chủ yếu là trách nhiệm của công ty, bạn có thể đạt được các mục tiêu được thiết lập chỉ với sự hỗ trợ lớn của công ty. Trên tất cả, những thách thức trong các lĩnh vực trình độ và chấp nhận của nhân viên có thể được xử lý từ bên ngoài công ty chỉ với khó khăn lớn.

Bảng thông tin RFP dự án MES

Danh sách sau đây chứa các giai đoạn và các mốc quan trọng có thể là một hướng dẫn sơ bộ và phải được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của dự án. Tất cả các điểm bắt buộc phải được đưa vào kế hoạch dự án với sự phân loại rõ ràng về trách nhiệm và nguồn lực:

• Biên soạn thông số kỹ thuật hợp đồng và thư mời đấu thầu

• Đánh giá hồ sơ dự thầu và phân bổ đơn hàng

• Biên soạn thông số kỹ thuật dựa trên thông số kỹ thuật của hợp đồng

• Tăng cường cơ sở hạ tầng nội bộ (ví dụ: mạng, SCADA, Sensors,… v.v.)

• Mua và cung cấp hệ thống phần cứng

• Thiết lập các điều chỉnh cụ thể cho dự án đối với hệ thống (customizing)

• Cung cấp và cài đặt các thành phần phần mềm

• Thực hiện ít nhất một thử nghiệm thí điểm (pilot)

• Tham số hóa hệ thống

• Kiểm tra chức năng (s) và tối ưu hóa cho mỗi phần sản xuất

• Các biện pháp đào tạo cho nhân viên vận hành hệ thống

• Phê duyệt hệ thống vận hành

• Tài liệu vận hành chính thức

• Bàn giao hoạt động cho những người có trách nhiệm

Thông số kỹ thuật hợp đồng triển khai

Các thông số kỹ thuật hợp đồng tạo thành cơ sở để mời thầu và chứa phạm vi và mục tiêu được phát triển trong quá trình phân tích. Cấu trúc đề xuất tiếp theo dựa trên phạm vi được mô tả ở những phần trước

• Mô tả tình hình thực tế và cơ sở hạ tầng

• Mục tiêu chung

• Mục tiêu định lượng KPI

• Yêu cầu về chức năng

• Cấu trúc số lượng cho máy móc, vật phẩm, số lượng thiết bị, số lượng người dùng, v.v.

• Giao diện với mô tả liên quan đến kỹ thuật .

• Kế hoạch dự án theo thời gian

• Mô tả phạm vi cung cấp và hiệu suất

• Phụ lục với điều kiện giao hàng, định mức áp dụng, v.v.

Phân tích chi tiết các yêu thích và ra quyết định lựa chọn NCC

Cân nhắc chung khi lựa chọn

Các nhà cung cấp  dịch vụ triển khai còn lại sau khi sort list trong danh sách tham gia đấu thầu  nên được kiểm tra chi tiết hơn. Nếu có demo thể quan sát được và cũng được nhà cung cấp hỗ trợ, cài đặt thử nghiệm là cách tốt nhất để thực sự hiểu hệ thống. Đội dự án cũng có thể đề xuất ghé thăm một doanh nghiệp trong đó hệ thống đã được cài đặt.

Những người làm việc với hệ thống, nghĩa là công nhân, người vận hành thiết bị và máy móc, kỹ thuật viên bảo trì, v.v., phải tham gia vào quá trình ra quyết định. Các câu hỏi về sự thân thiện và phù hợp của người dùng trong thực tế có thể được đánh giá tốt nhất bởi những nhân viên này. Nhóm nòng cốt phải thu thập và ghi lại tài liệu của họ. Quá trình ra quyết định phải minh bạch và có thể theo dõi tất cả.

Ngay cả với sự chuẩn bị tốt nhất cho quyết định và tài liệu chi tiết nhất về các đối số, vẫn có thể có các yếu tố của hệ thống. Đối với tiến độ tiếp tục của dự án, có hai lựa chọn thay thế để xử lý vòng tròn cá nhân này:

• Cố gắng thuyết phục những nhân viên này về những lợi thế của quyết định, mặc dù điều này có thể khó khăn hoặc thậm chí là không thể. Đặc biệt khi các hệ thống cũ sẽ được thay thế hoặc thay đổi hoàn toàn quy trình làm việc, sự kiên trì thường có thể gây ngạc nhiên. Để làm hài lòng cho những mất mát mà các nhân viên này phải chịu, chỉ những tranh luận về lợi ích thực sự mới có thể giúp ích. Lợi ích không chỉ liên quan đến lợi ích của hệ thống cho công ty mà là lợi ích cho từng người lao động trong công việc hàng ngày của họ.

• Nếu bạn không thành công trong việc thuyết phục nhân viên mặc dù đã có những nỗ lực thuyết phục, hãy cân nhắc quyết định những người này không nhất thiết phải tham gia vào việc triển khai thêm hệ thống.

Cân nhắc khía cạnh kỹ thuật

Mức độ tinh vi của các chức năng và chủ đề của công nghệ được sử dụng được đề xuất ở văn bản mục tiêu dự án nên được làm rõ chi tiết để có thể xem xét đánh giá, tránh trường hợp change request liên tục trong quá trình triển khai. Tính linh hoạt của hệ thống để kết nối với các hệ thống CNTT hiện có và đặc biệt là tùy chọn tùy chỉnh hệ thống là các điểm đánh giá kỹ thuật  quan trọng cũng có thể gây hậu quả tài chính.

Một khía cạnh cần cân nhắc ở phía nhà cung cấp hệ thống có thể đảm bảo rằng hệ thống có thể được cập nhật và chạy ổn định trong nhiều năm tới là điều cần thiết. Đầu tư chỉ bền vững khi hệ thống cũng có thể được chạy trong thời gian dài hơn, mục tiêu phải dài hơn 10 năm.

Cân nhắc khía cạnh thương mại

Các chi phí của hệ thống tốt nhất có thể được so sánh thông qua đánh giá TCO dựa trên thời gian hoạt động theo kế hoạch của hệ thống. Ngoài các chi phí cho phần cứng, phần mềm và dịch vụ trong phạm vi triển khai được bao gồm trong gói thầu của nhà cung cấp, các chi phí tiếp theo cũng cần được đưa vào tính toán và cân nhắc :
• Chi phí Đối với các tiện ích mở rộng được lên kế hoạch sử dụng sau khi triển khai thực tế (ví dụ: kết nối các phần khác, sử dụng các mô-đun bổ sung, thiết bị đầu cuối bổ sung, người dùng bổ sung cho các giải pháp dựa trên Web, v.v.)

• Chi phí để mở rộng và cung cấp cơ sở hạ tầng (ví dụ: máy chủ, mạng, v.v.)

• Chi phí để tích hợp với cơ sở hạ tầng hiện có (ví dụ: kết nối với hệ thống ERP, kết nối với máy chủ LDAP, v.v.)

• Chi phí đối với các biện pháp đào tạo bổ sung

• Chi phí đối với các biện pháp bảo trì thường xuyên: nội bộ và thuê ngoài.

 

 

Đăng ký để nhận tin từ chúng tôi.
Đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất giúp ích cho việc số hóa sản xuất và chuỗi cung ứng của bạn.
Bạn có thể hủy bỏ đăng ký khi cảm thấy thông tin không phù hợp