Browsing: ho du lieu

Công nghiệp 4.0, được kích hoạt bởi sản xuất thông minh hoặc được kết nối, kết hợp sản xuất và vận hành vật lý với các công nghệ kỹ thuật số, Machine Learning và phân tích dữ liệu lớn. Nó tạo ra một hệ sinh thái kết nối và toàn diện hơn về máy móc, tài sản và quy trình có khả năng tự trao đổi thông tin, xác định sự bất thường và kích hoạt các hành động tự động.