Browsing Tag

MQTT

RabbitMQ là gì ?

RabbitMQ là một message broker ( message-oriented middleware) sử dụng giao thức AMQP - Advanced Message Queue Protocol (Đây là giao thức phổ biến, thực tế rabbitmq hỗ trợ nhiều giao thức). Trong IoT đây là thuật ngữ bạn sẽ thường xuyên gặp…
Đọc thêm...