Browsing Tag

Predictive Maintenance

Chuyển đổi kỹ thuật số IoT cho Field Service

Field Service  rất phức tạp và bao gồm nhiều tham số để chẩn đoán tối ưu hóa, cung cấp kỹ thuật viên lành nghề, phân phối các bộ phận chính xác và bảo dưỡng cuối cùng của sản phẩm. Với khả năng kết nối và đặc biệt là với Internet of…