Browsing: thuc trang trien khai smart factory

Công nghiệp 4.0, hay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đã xảy ra với việc áp dụng rộng rãi các cảm biến thông minh, cải tiến kết nối và điện toán đám mây. Dựa trên những cải tiến mà máy tính mang lại cho sản xuất, Công nghiệp 4.0 sẽ tăng cường sản xuất thông qua các thiết bị Internet công nghiệp (IIoT) và công nghệ tiên tiến khác.

Mặc dù việc chuyển đổi số sản xuất là nhằm mục đích làm cho sản xuất hiệu quả hơn, nhiều chủ doanh nghiệp cảm thấy lo ngại về những thách thức mới của Công nghiệp 4.0. Tuy sản xuất thông minh đi kèm với nhiều lợi ích nhưng cũng đi kèm với nhiều thách thức, dưới đây là 5 thách thức lớn nhất khi triển khai các nhà máy Thông Minh.